POMATURITNÉ ŠTÚDIUM NA STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLE POLYGRAFICKEJ

Pomaturitné štúdium Grafik digitálnych médií

Pomaturitné štúdium na Strednej odbornej škole polygrafickej je určené pre absolventov stredných škôl s maturitou (nepolygrafických), ktorí už majú úplné stredné odborné vzdelanie a majú záujem sa zamestnať v reklamnej agentúre, vydavateľstve, v tlačiarni, v grafickom štúdiu a pod., prípadne začať vykonávať vlastnú živnosť.

 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola polygrafická Račianska 190, 835 26 Bratislava
Názov školského vzdelávacieho programu GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ
Kód a názov ŠVP 34 POLYGRAFIA
Kód a názov študijného odboru 3447 4 grafik digitálnych médií
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie
Dĺžka štúdia 2 roky
Forma štúdia Denná pomaturitná
Doklad o vzdelaní Maturitné vysvedčenie a výučný list

 

Prihlášky na pomaturitné štúdium môžu absolventi stredných škôl doručiť na školu najneskôr do 31. mája. Tí absolventi stredných škôl, ktorí neboli prijatí na vysokú školu, majú predĺžený termín na podanie prihlášky. Môžu svoju prihlášku doručiť na školu najneskôr do 31. júla. Začiatok štúdia je od 1. septembra podľa počtu prihlásených.

Prihláška na pomaturitné štúdium

Malý pásik

Školská akcia – FUTSALOVÝ TURNAJ

Polygrafov spojil futsal. Tlačiar, grafik, knihár, budúci technológ – skrytý talent a športovec. Víťaz FUTSAL TOURNAMENT OF VOCATIONAL HIGH SCHOOLS OF PRINTING AND PUBLISHING mohol byť iba jeden. Rozhodujúcim momentom bolo priateľstvo a súdržnosť polygrafov v centre Európy. O rok sa stretneme opäť!

Ďalšie informácie o futsalovom turnaji